Algemene Voorwaarden

1 Bepalingen

1.1 Onder ‘Klant’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee wwworx een overeenkomst heeft afgesloten.

1.2 Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.3 Onder ‘Intellectuele eigendomsrechten’ wordt verstaan: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen: octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten.

1.4 Onder ‘Diensten’ wordt verstaan: Het registreren van een domeinnaam bij een hier toe bevoegde instantie, het hosten van een website, het ontwerpen van een website, het bouwen van een website, het beheren van een website, het onderhoud van een website, en activiteiten met betrekking tot online promotie en publiciteit.

1.5 Onder ‘wwworx’ wordt verstaan: de éénmanszaak wwworx.

1.6 Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan: elke contractuele band tussen wwworx en Klant die gericht is op het op verschaffen van diensten of producten door wwworx aan Klant.

1.7 Onder ‘Servers’ wordt verstaan: De software en hardware die door wwworx aan Klant ter beschikking wordt gesteld in verband met het leveren van de afgenomen diensten.

2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen onderhandelingen, offertes en overeenkomsten tussen wwworx en Klant. De toepasselijkheid van enige vorm van Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.

2.3 wwworx behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden elektronisch (per e-mail) bekend gemaakt aan Klant en treden 1 maand na de bekendmaking in werking indien anders vermeld. Indien Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, behoudt wwworx zich het recht voor de Diensten per ingang van de nieuwe Algemene Voorwaarden te beëindigen, zonder enige teruggave van abonnementsgelden.

3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer de toekomstige Klant een bestelling plaatst bij wwworx. Klant is op de hoogte van de algemene voorwaarden en gaat automatische akkoord met de algemene voorwaarden bij het afnemen van een van de diensten van wwworx. Indien de toekomstige Klant niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden kan de bestelling niet worden behandeld.

3.2 Verstrekte leveringstermijnen worden enkel als inlichting verstrekt en zijn daardoor niet bindend. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4 Duur van de overeenkomst

4.1 De Overeenkomst betreffende webhosting wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van twaalf (12) maanden.

4.2 Klant kan een Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.

4.3 De duur van een Overeenkomst voor een domeinnaam registratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie.

4.4 Aan het eind van een hosting periode wordt Uw account automatisch verlengt. Opzegging moeten minstens 2 maanden voor verlengdatum schriftelijk aangegeven worden aan wwworx. Eens een nieuwe factuur voor uw diensten aangemaakt is, is de klant deze verschuldigd.

4.5 wwworx kan ten alle tijden de diensten stopzetten.

4.6 wwworx zal wegens weigering van de toegang tot de Dienst op grond van dit artikel 4.5 nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Klant vrijwaart wwworx voor alle aanspraken van derden met het oog op dit artikel.

5 Vergoedingen

5.1 De door Klant te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst.

6 Betaling

6.1 Alle facturen zullen door Klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Klant binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum betalen.

6.2 Wanneer de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd, dubbele kosten van de overeenkomst en administratie kosten zijn. Alle eventuele voortvloeiende kosten hieruit zijn voor rekening van Klant.

6.3 Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Klant is in dat geval aansprakelijk voor alle voortvloeiende kosten aan de uit handen gegeven vordering.

7 Opschorting

7.1 Bij het achterwege blijven van betalingen is wwworx gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te verbreken. wwworx kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten van de Klant. Indien het hosting betreft is wwworx gerechtigd de website per direct te verwijderen, hierdoor kan wwworx niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van enige data en/of e-mail.

7.2 Indien de Klant niet binnen de bepaalde periode de volledige betaling voldoet zal de Overeenkomst per direct beëindigen, hierbij gelden de regels zoals genoemd in artikel 7.1

8. Voorbehoud en eigendom van rechten

8.1 Alle aan de Klant geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk blijven eigendom van wwworx totdat alle verschuldigde bedragen aan wwworx zijn voldaan, hiermee worden ook de kosten uit artikel 6.2 en 6.3 bedoeld.

8.2 Rechten worden aan de Klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor bepaalde vergoedingen tijdig en volledig betaalt, hieronder vallen ook de kosten van artikel 6.2 en 6.3

9. Beschikbaarheid en beheer van de Dienst

9.1 wwworx zal zich jegens de Klant inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Dienst zo groot mogelijk te laten zijn. wwworx zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

9.2 wwworx kan niet garanderen dat alle geleverde Diensten ten alle tijden beschikbaar zijn voor Klant en/of derden.

9.3 wwworx is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst, daaronder vallen via de servers van wwworx verzonden (email) berichten.

9.4 De Klant zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde Diensten waarop wwworx onderhoudt pleegt aan het benodigde materiaal. Klant zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. wwworx zal trachten dit onderhoud plaats te laten vinden op tijden dat de Klant er de minste hinder van ondervindt, echter kan dit niet gegarandeerd worden. wwworx kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten van de Klant op tijden van onderhoud.

9.5 wwworx is met het oog gericht op behoud en/of verbeteringen van kwaliteit en/of de veiligheid van de dienst gerechtigd haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen. Hieronder vallen openingstijden en de software samenstelling van de servers van wwworx.

10 Verplichtingen van de Klant

10.1 De Klant is verplicht gebruik te maken van de afgenomen dienst conform de wet en eventuele regelgeving van toepassing op de afgenomen diensten.

10.2 De Klant zal de afgenomen Dienst alleen gebruiken in overeenstemming met de door wwworx opgelegde regels, instructies en beperkingen.

De Klant zal nooit en te nimmer de privacy van derden schenden, zich discriminerend uitlaten over derden en het schaden van de openbare orden. In het bijzonder zal de Klant: geen Intellectuele eigendomsrechten van derden schenden; (zie artikel 1.3) geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen; zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd is, hieronder vallen ook de servers van wwworx, zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij de Klant enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel en/of beveiligings gaten. Hieronder vallen ook de servers van wwworx, zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.

10.3 De Klant is verplicht op de geleverde de Dienst op een dusdanige manier te gebruiken welke de werking van de servers van wwworx niet belemmerd en de levering van de Dienst aan andere Klanten.

10.4 De Klant is verplicht om door wwworx verstrekte aanmeldingsformulieren volledig en correct in te vullen. Onjuiste en onvolledige aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen.

10.5 Indien wwworx op de gehuurde ruimte van de Klant data aantreft welke in strijd is met de Algemene Voorwaarden behoud wwworx zich het recht deze zonder enig overleg te verwijderen en hier eventuele overheidsinstanties hierover in te lichten.

10.6 wwworx houdt zich het recht voor om aan Klant de toegang tot de Dienst te ontzeggen indien Klant in strijd handelt met de voorgaande artikelen en de nog te volgen artikelen van deze Algemene Voorwaarden.

10.7 wwworx zal wegens weigering van de toegang tot de Dienst op grond van dit artikel 10 nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Klant vrijwaart wwworx voor alle aanspraken van derden met het oog op dit artikel.

11 Aanvraag domeinnamen

11.1 wwworx bemiddeld alleen bij het registreren van een domeinnaam voor de Klant en zal de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreert, kan wwworx hiervoor nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.

11.2 Indien een aangevraagd domeinnaam door Klant niet meer beschikbaar is op het moment dat wwworx de aanvraag indient bij de des betreffende instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat de Klant de aanvraag indiende bij wwworx kan wwworx op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam.

11.3 Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de domeinnaam. Klant vrijwaart wwworx tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

12 Aansprakelijkheid wwworx

12.1 wwworx kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige data van de Klant welke bij onderhoud en/of een storing optraden. Klant vrijwaart wwworx dan ook van elke manier van aansprakelijkheid.

12.2 wwworx kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door enige downtime van de servers en of onderhoud hieraan. Klant vrijwaart wwworx ook van enige aansprakelijkheid.

13. Vergoedingen ten opzichte van art12

Ten opzichte van (art 12) zal wwworx geen enkele vergoeding overmaken onder welke vorm ook aangevraagd door klant.

14 Geheimhouding en gegevensverwerking

14.1 Zowel Klant als wwworx zullen alle vertrouwelijke informatie welke zij uitwisselen strikt geheim houden en deze niet verstrekken aan derden.

14.2 De Klant geeft wwworx hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een databestand die wwworx aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.

14.3 De Klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van Diensten van wwworx . Indien Klant bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dat te allen tijde schriftelijk aan wwworx kenbaar maken.

14.4 De Klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van wwworx zijn opgeslagen.

14.5 wwworx spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

15 Overmacht

15.1 Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor enige aansprakelijkheid indien er sprake is van overmacht, onder overmacht valt: storingen in het datacenter van wwworx, kabelbreuken in de verbindingen daarnaartoe of daarbinnen, brand, waterschade,aardbevingen, diefstal, telefonische storingen en storingen aan de apparatuur van wwworx .

Klant gaat automatische akkoord met de algemene voorwaarden bij het afnemen van een van onze diensten.